1. VASTUTAVA TÖÖTLEJA NIMI JA AADRESS

Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse, liikmesriikide andmekaitseseaduste ja muude andmekaitset käsitlevate õigusaktide tähenduses on:
Manmade Agentuur OÜ

Õismäe tee 58 – 27
13512 Tallinn
Eesti
Tel: +372 5561 2999
E-post: projects@manmade.ee
Veebileht: www.manmadeagentuur.ee

2. ANDMETE TÖÖTLEMISEST ÜLDISELT

2.1. Isikuandmete töötlemise ulatus
Töötleme oma kasutajate isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik veebilehe toimimiseks ning meie sisu ja teenuste pakkumiseks. Kasutajate isikuandmeid töödeldakse vastavalt nõuetele ainult kasutaja nõusolekul. Erandi moodustavad juhud, kus eelneva nõusoleku küsimine ei ole praktilistel põhjustel võimalik ja andmete töötlemine on õigusaktides lubatud.

2.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
Juhul kui küsime isikuandmete töötlemiseks andmesubjektilt nõusoleku, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt a. Isikuandmete töötlemine, mis on vajalik lepingu täitmiseks, mille osaline andmesubjekt on, põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil b. Sama kehtib ka töötluse kohta, mis on vajalik lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks. Kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral ja seda huvi ei kaalu üles andmesubjekti huvid, põhiõigused ja -vabadused, on töötlemise õiguslik alus GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.

2.3. Andmete kustutamine ja säilitamise kestus
Andmesubjekti isikuandmed kustutatakse või tehakse kättesaamatuks kohe, kui nende säilitamise eesmärk langeb ära. Pikem säilitamine on võimalik, kui see on ette nähtud Euroopa või riigisiseste õigusaktidega, mis vastutavale töötlejale kohalduvad. Andmed muudetakse kättesaamatuks või kustutatakse ka siis, kui nimetatud normides ette nähtud salvestustähtaeg saab läbi, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

3. VEEBILEHE KASUTATAVUS JA LOGIFAILIDE LOOMINE

3.1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus
Igal veebilehe avamisel kogub meie süsteem automatiseeritult andmeid ja infot veebilehe avanud arvuti kohta. Kogutakse järgmisi andmeid:
1) andmed veebilehitseja tüübi ja versiooni kohta;
2) kasutaja operatsioonisüsteem;
3) kasutaja internetiteenuse pakkuja;
4) kasutaja IP-aadress;
5) juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg;
6) veebilehed, mida kasutaja süsteem meie veebilehe kaudu avab.

3.2. Andmetöötluse õiguslik alus
Andmete ja logifailide ajutise säilitamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.

3.3. Andmetöötluse eesmärk
IP-aadressi ajutine salvestamine süsteemis on vajalik selleks, et võimaldada edastada veebilehte kasutaja arvutile. Selleks tuleb kasutaja IP-aadress seansi ajaks salvestada.
Logifailid salvestatakse selleks, et tagada veebilehe toimivus. Lisaks aitavad andmed meil veebilehte optimeerida ning tagada meie infotehnoloogiasüsteemide turvalisus. Sellega seoses andmeid turunduseesmärgil ei analüüsita.

3.4. Säilitamise kestus
Andmed kustutatakse kohe, kui need andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud pole. Andmete kogumisel veebilehe kasutatavuse eesmärgil toimub kustutamine seansi lõpus.
Andmete salvestamisel logifailidesse toimub kustutamine hiljemalt seitsme päeva jooksul. Kauem säilitamine on võimalik. Sellisel juhul kustutatakse või eemaldatakse kasutaja IP-aadressid, nii et nende seostamine veebilehe avanud kliendiga pole enam võimalik.

3.5. Vaidlustamise ja kustutamise võimalus
Andmete kogumine veebilehe kasutatavuse eesmärgil ning andmete salvestamine logifailidesse on veebilehe toimimise jaoks vältimatult vajalik. Seetõttu kasutajal vaidlustamise võimalust ei ole

4. KÜPSISTE KASUTAMINE

4.1.  Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus
Kasutame oma veebilehe kasutusmugavuse parandamiseks küpsiseid. Osa meie veebilehe elemente nõuavad, et veebilehe avanud veebilehitsejat oleks võimalik tuvastada ka pärast lehe vahetust. Selle käigus isikuandmeid ei koguta.

Küpsistele edastatakse ja neis salvestatakse järgmised andmed:
1) cookie_notice_accepted = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et kliendile vastavalt kas kuvada või mitte kuvada küpsiste kasutamise teadet
2) ip2location_redirection_first_visit = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et tuvastada, kas brauserist on veebileht korra juba avatud või mitte. Selle abil otsustatakse, kas näidata kasutaja IP alusel vaikimisi (inglise) sisu asemel IP vahemikus tuvastatud keelt.
3) pll_language = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et kuvada kasutajale viimati valitud keele järgi veebilehe sisu õiges keeles
Küpsiste maksimaalne eluiga: 1 aasta

Lisaks kasutame oma veebilehel küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida kasutajate käitumist veebilehel.
Selle käigus võidakse edastada järgmisi andmeid:
_ga = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 2 aastat. _gat = parameeter, mille alusel vähendab Google Analytics päringute sagedust
_gid = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 24 tundi. Selliselt kogutud kasutajaandmed pseudonüümitakse tehniliste meetmete abil.
Seetõttu ei ole enam võimalik seostada andmeid veebilehe kasutajaga. Andmeid ei säilitata koos kasutaja muude isikuandmetega.
Meie veebilehe avamisel teavitatakse kasutajaid teaberiba kaudu küpsiste kasutamisest analüüsi eesmärgil ning osutatakse andmekaitsedeklaratsioonile.

4.2. Andmetöötluse õiguslik alus
Isikuandmete töötlemisele tehniliselt vajalike küpsiste abil annab õigusliku aluse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.
Isikuandmete töötlemisele küpsiste abil analüüsimise eesmärgil annab kasutaja nõusoleku olemasolu korral õigusliku aluse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a.

4.3. Andmetöötluse eesmärk
Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise eesmärk on lihtsustada kasutaja jaoks veebilehe kasutamist. Mõnda meie veebilehe funktsiooni ei saa ilma küpsiste kasutamiseta pakkuda. Nende küpsiste puhul tuleb veebilehitseja tuvastada ka pärast lehe vahetamist.
Küpsiseid on vaja järgmisel otstarbel:
1) cookie_notice_accepted = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et kliendile vastavalt kas kuvada või mitte kuvada küpsiste kasutamise teadet
2) ip2location_redirection_first_visit = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et tuvastada, kas brauserist on veebileht korra juba avatud või mitte. Selle abil otsustatakse, kas näidata kasutaja IP alusel vaikimisi (inglise) sisu asemel IP vahemikus tuvastatud keelt.
3) pll_language = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et kuvada kasutajale viimati valitud keele järgi veebilehe sisu õiges keeles
Küpsiste maksimaalne eluiga: 1 aasta

Tehniliselt vajalike küpsiste abil kogutud kasutajaandmeid ei kasutata kasutajaprofiilide koostamiseks.
Analüüsiküpsiseid kasutatakse selleks, et meie veebilehe kvaliteeti ja sisu parandada. Analüüsiküpsiste abil saame teada, kuidas veebilehte kasutatakse, ning nii saame oma pakkumist pidevalt optimeerida.
Selle käigus võidakse edastada järgmisi andmeid:
_ga = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 2 aastat;
_gat = parameeter, mille alusel vähendab Google Analytics päringute sagedust;
_gid = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 24 tundi;

4.4. Säilitamise kestus, vaidlustamis- ja eemaldamisvõimalus
Küpsised salvestatakse kasutaja arvutisse ja edastatakse sealt meie lehele. Seetõttu on teil kui kasutajal ka täielik kontroll küpsiste kasutamise üle. Oma veebilehitseja sätete muutmisega saate küpsiste edastamist keelata või piirata. Juba salvestatud küpsiseid saab igal ajal kustutada. Seda saab ka automatiseerida. Meie veebilehe küpsiste inaktiveerimise korral ei pruugi meie veebilehe kõik funktsioonid enam kasutatavad olla.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

5.1. Veebilehe pidaja
Tellimuse täitmisel edastatakse isikuandmed agentuurile ja tehnilise teenuse pakkujale, kellelt on tellitud veebilehe haldamine. Tellimuse täitmine on teenusepakkujaga kokku lepitud vastavas lepingus.

5.2. YouTube’i videod
Meie veebilehel leidub üksikuid YouTube’i videoid, mis on salvestatud YouTube’i pakkuja serveritesse ja mida esitatakse meie veebilehel manustamise teel. Video manustatakse, kui vastav suvand on laiendatud andmekaitsesätetes lubatud. Video mängimisel salvestatakse teie arvutisse YouTube’i küpsised ja DoubleClicki küpsised ning võidakse edastada andmed YouTube’i pidajale, ettevõttele Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

YouTube’is salvestatud videote mängimisel edastatakse praeguse seisuga YouTube’i ja DoubleClicki võrgu pidajale, ettevõttele Google Inc. vähemalt järgmised andmed: IP-aadress ja küpsise tunnus, meie juures avatud lehe spetsiifiline aadress, lehe avamise süsteemikuupäev ja kellaaeg, teie veebilehitseja tunnus. Andmed edastatakse sõltumata sellest, kas teil on Google’i kasutajakonto või mitte või kas te olete sisse loginud või mitte. Kui olete sisse loginud, võib Google need andmed otse teie kontoga seostada. Kui te ei soovi andmete seostamist oma profiiliga, peate enne video esitusnupu vajutamist kontolt välja logima.

YouTube või Google Inc. salvestab need andmed kasutajaprofiilina võib kasutada neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebilehtede vajaduspõhise kujundamise eesmärgil. Selline analüüsimine toimub (ka sisselogimata kasutajate puhul) eelkõige vajaduspõhise reklaami edastamiseks ja selleks, et teisi kasutajaid teie tegevusest meie veebilehel teavitada. Teil on õigus selliste kasutajaprofiilide koostamine vaidlustada, vaie tuleb esitada YouTube’i pidajale Google’ile.

5.3. Google Maps
See veebiteenus kasutab ettevõtte Google Inc. kaarditarkvara Google Maps. Selle veebilehe kasutamisel kinnitate oma nõusolekut sellega, et Google ja selle esindajad võivad koguda, töödelda ja kasutada andmeid automatiseeritult. Google Mapsi kasutustingimused. Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete kasutamise kohta Google’i poolt saate sellelt infolehelt.

5.4. Veebilehe analüüs ja Google Analytics
See veebileht kasutab veebilehe kasutamise analüüsimiseks ettevõtte Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) poolt pakutavat teenust Google Analytics. See teenus kasutab küpsiseid, mis on lõppseadmesse salvestatavad tekstifailid. Küpsiste abil kogutavad andmed saadetakse reeglina USA-s asuvase Google’i serverisse ja salvestatakse seal. Sellel veebilehel kasutatakse IP-aadresside anonüümimist. Kasutaja IP-aadress lühendatakse EL-i ja Euroopa Majandusruumi liikmesriikides. Lühendamisega kaob võimalus seostada IP-aadress teie isikuga. Andmete volitatud töötlemise lepingu järgi, mille veebilehe pidaja ja Google Inc. sõlminud on, koostab Google Inc. kogutud info põhjal veebilehe kasutamise ja tegevuste analüüsi ning pakub internetikasutusega seotud teenuseid.

Teil on võimalik keelata oma veebilehitseja sätetes küpsiste salvestamine oma seadmesse. Kui teie veebilehitsejas on küpsised keelatud, ei pruugi te saada kõiki selle veebilehe funktsioone piiramatult kasutada.
Lisaks saate veebilehitseja pistikprogrammi abil takistada küpsiste poolt kogutavate andmete (sh teie IP-aadress) saatmist ettevõttele Google Inc. ja nende andmete kasutamist ettevõtte Google Inc. poolt. See pistikprogramm on saadaval siin: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Saate takistada andmete kogumist Google Analyticsi poolt, klõpsates järgmisel lingil. Seatakse loobumisküpsis, mis takistab andmete kogumist, kui te edaspidi seda veebilehte kasutate:

Google Analyticsi keelamine
Siit leiate lisateavet andmete kogumise kohta ettevõtte Google Inc. poolt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on teil järgmised õigused. Teie isikuandmete töötlemise korral on teil õigus saada teavet teie isiku kohta salvestatud andmete kohta.
Kui isikuandmetes on vigu, on teil õigus andmeid parandada (GDPR-i artikkel 16).
Õiguslike eelduste olemasolu korral saate nõuda andmete kustutamist või andmete töötlemise piiramist, samuti töötlemise vaidlustada (GDPR-i artiklid 17, 18 ja 21).
Kui olete andmete töötlemisega nõustunud või sõlminud andmete töötlemise kohta lepingu ja andmete töötlemine toimub automatiseeritult, on teil õigus ka andmeid üle kanda (GDPR-i artikkel 20).
Eespool nimetatud õiguste kasutamisel kontrollib Manmade Agentuur OÜ, kas selleks on olemas õiguslikud eeldused.
Andmekaitseõiguslikud kaebused saate esitada pädevale järelevalveasutusele.