1. Mõisted
  1.1. TÖÖVÕTJA – Manmade Agentuur OÜ äriregistrikood 14399849
  1.2. TELLIJA – isik, kes on sõlmib TÖÖVÕTJAGA lepingu TÖÖVÕTJA poolt pakutava teenuse tellimiseks.
  1.3. TEENUS – TÖÖVÕTJA poolt TELLIJALE osutatav teenus, mis seisneb TELLIJA poolt soovitava trükise trükkimiseks ettevalmistamises ja trükkimises ning vastavalt vajadusele lõikamises, voltimises, köitmises, pakendamises ja transpordis.
  1.4. TRÜKIS – TELLIJA poolt antud algmaterjali ja juhiste (materjal, formaat, värvilahendus jne) alusel TÖÖVÕTJA poolt osutatud TEENUSE tulemus ehk lõpp-produkt.
  1.5. HINNAPÄRING – TELLIJA poolt TÖÖVÕTJALE esitatav ettepanek, et TÖÖVÕTJA teeks pakkumuse TEENUSE osutamiseks TELLIJA soovitud TRÜKISE kohta.
  1.6. PAKKUMUS – TÖÖVÕTJA poolt TELLIJALE esitatav ettepanek TEENUSE osutamise lepingu sõlmimiseks.
  1.7. TELLIMUSKINNITUS – TELLIJA kinnitus PAKKUMUSE aktsepteerimise kohta.
  1.8. ALGMATERJAL – TELLIJA poolt TÖÖVÕTJALE elektroonilises vormis üle antav trükimaterjal (PDF-failid või printfailid), mis võimaldavad TÖÖVÕTJAL TRÜKISE trükkimiseks ette valmistada.
  1.8. ÜLDTINGIMUSED – käesolevad trükiteenuse osutamise üldtingimused.
  1.9. ERITINGIMUSED – TELLIJA ja TÖÖVÕTJA vahel sõlmitud TEENUSE osutamise lepingu tingimused, milles nähakse ette ÜLDTINGIMUSTEST kõrvale kaldumine.
 2. Üldtingimuste kohaldamine
  2.1. ÜLDTINGIMUSED kohalduvad kõigile TELLIJA ja TÖÖVÕTJA vahel sõlmitud lepingutele, mille esemeks on TEENUSE osutamine, niivõrd, kuivõrd ERITINGIMUSTES ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.
  2.2. ÜLDTINGIMUSTE ja ERITINGIMUSTE vastuolu korral juhindutakse ERITINGIMUSTES sätestatust.
  2.3. Kokkulepe, millega pooled kalduvad kõrvale ÜLDTINGIMUSTES sätestatust, peab olema sõlmitud kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vorminõude täitmata jätmine toob kaasa vastava kokkuleppe tühisuse.
 3. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine
  3.1. TEENUSE osutamise lepingu sõlmimise algatab TELLIJA HINNAPÄRINGU esitamisega TÖÖVÕTJALE. HINNAPÄRING esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (s.h. faksi või e-posti teel või TÖÖVÕTJA veebilehel oleva tellimusvormi kaudu).
  3.2. HINNAPÄRINGUS peab sisalduma järgmine teave:
  3.2.1. TELLIJA nimi, aadress, kontaktandmed ja TELLIJA nimel tellimuse esitanud isiku nimi;
  3.2.2. andmed TRÜKISE kohta, mis on vajalikud PAKKUMUSE koostamiseks, eelkõige:
  – TRÜKISE nimetus või lühiiseloomustus;
  – TRÜKISE formaat;
  – TRÜKISE lehekülgede arv;
  – trükiarv ehk tiraaž;
  – TRÜKISE värvilisuse andmed;
  – TRÜKISE materjali (paberi) kirjeldus (nimetus, kaal jms);
  – andmed trükkimisele järgnevate soovitud tegevuste kohta (lõikamine, voltimine, köitmine, stantsimine, liimimine, puurimine, perforeerimine, pakendamine, transport).
  3.2.3. ALGMATERJALI TÖÖVÕTJALE üleandmise päev;
  3.2.4. TEENUSE täitmise soovitav tähtpäev.
  3.3. Kui HINNAPÄRING ei sisalda PAKKUMUSE koostamiseks piisavat teavet, teavitab TÖÖVÕTJA puuduvatest andmetest TELLIJAT. Vajadusel peab TÖÖVÕTJA TELLIJAGA läbirääkimisi TEENUSE osutamise üksikasjade täpsustamiseks.
  3.4. HINNAPÄRINGU ja vajadusel punktis 3.3 sätestatud korras kogutud andmete alusel esitab TÖÖVÕTJA TELLIJALE PAKKUMUSE. PAKKUMUS esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (s.h. e-posti teel).
  3.5. TÖÖVÕTJA näitab PAKKUMUSES ära järgmised andmed:
  3.5.1. viide TELLIJA HINNAPÄRINGU kuupäevale;
  3.5.2. TRÜKISE nimetus või lühiiseloomustus;
  3.5.3. TRÜKISE formaat ja lehekülgede arv;
  3.5.4. TRÜKISE värvilisus ja lakk;
  3.5.5. TRÜKISE materjali (paberi) nimetus ja kaal;
  3.5.6. andmed trükkimisele järgnevate tegevuste kohta (lõikamine, voltimine, köitmine, stantsimine, liimimine, puurimine, perforeerimine, pakendamine, transport);
  3.5.7. ALGMATERJALI esitamise tähtpäev TELLIJALE;
  3.5.8. TEENUSE täitmise tähtpäev;
  3.5.9. muud TEENUSE osutamise olulised tingimused;
  3.5.10. TEENUSE hind ilma käibemaksuta;
  3.5.11. PAKKUMUSE jõusoleku tähtaeg.
  3.6. TELLIJA esitab PAKKUMUSELE TELLIMUSKINNITUSE. TELLIMUSKINNITUS antakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning sellest peab nähtuma TELLIJA ühene ja selge ning tingimusteta nõustumus PAKKUMUSEGA. Kui TELLIJA vastab PAKKUMUSELE viisil, millest ei nähtu ühene ja selge nõustumus PAKKUMUSEGA või milles seatakse TEENUSE osutamisele tingimusi, mis ei nähtu PAKKUMUSEST, siis sellist vastust ei loeta TELLIMUSKINNITUSEKS. Kui TELLIJA esitab TELLIMUSKINNITUSE pärast PAKKUMUSE jõusoleku tähtaja möödumist, loetakse selline TELLIMUSKINNITUS HINNAPÄRINGUKS, mille alusel TÖÖVÕTJA esitab TELLIJALE uue PAKKUMUSE.
  3.7. TELLIMUSKINNITUSE jõudmisel TÖÖVÕTJANI loetakse sõlmituks TEENUSE osutamise leping TELLIJA ja TÖÖVÕTJA vahel PAKKUMUSES toodud tingimustel.
 4. Algmaterjali esitamine ja trükise ettevalmistus
  4.1. TELLIJA kohustub esitama TÖÖVÕTJALE ALGMATERJALI hiljemalt PAKKUMUSES märgitud tähtpäeval. ALGMATERJAL loetakse esitatuks hetkel, mil see on jõudnud TÖÖVÕTJANI. Kui ALGMATERJAL jõuab TÖÖVÕTJANI hiljem kui kell 18.00, loetakse ALGMATERJAL TÖÖVÕTJALE esitatuks järgmisel tööpäeval kell 9.00.
  4.2. TELLIJA esitab ALGMATERJALI elektroonilises vormis ning edastab selle TÖÖVÕTJALE kas TÖÖVÕTJA e-postile või salvestatuna digitaalsele andmekandjale (CD, DVD või muu üldkasutatav andmekandja).
  4.3. ALGMATERJALI koostamisel ja esitamisel kohustub TELLIJA järgima TÖÖVÕTJA sellekohaseid juhiseid.
  4.4. ALGMATERJALI saamisel vaatab TÖÖVÕTJA selle üle ning juhul, kui ALGMATERJAL ei ole piisav TRÜKISE trükiks ettevalmistamiseks või ilmnevad muud asjaolud, mis ei võimalda ALGMATERJALI alusel TEENUST lepingu kohaselt osutada, teavitab TÖÖVÕTJA puudustest viivitamatult TELLIJAT. TELLIJA kohustub ALGMATERJALI puudused kõrvaldama nii kiiresti kui võimalik. Korrigeeritud ALGMATERJALI esitamisele kohaldatakse ÜLDTINGIMUSTE p 4.1, 4.2 ja 4.3 sätteid. Kui ALGMATERJALIS on puudused, siis loetakse TELLIJA ALGMATERJALI esitamise kohustus täidetuks päeval, mil TÖÖVÕTJANI jõuab ALGMATERJAL, mille puudused on kõrvaldatud.
  4.5. Koos ALGMATERJALIGA on TELLIJAL soovitav esitada TÖÖVÕTJALE TRÜKISE makett ehk ALGMATERJALI tavalisel printeril teostatud väljatrükk, mis on kokku volditud ja klammerdatud vastavalt soovitud lõpptulemusele. Maketi esitamisel kontrollib TÖÖVÕTJA ka seda, kas ALGMATERJAL võimaldab trükkida maketile vastavat trükist. Kui TELLIJA maketti ei esita, ei vastuta TÖÖVÕTJA selle eest, et TRÜKIS vastab täpselt TELLIJA soovile.
  4.6. TÖÖVÕTJAL ei ole kohustust kontrollida ALGMATERJALI hulka kuuluvate tekstide õigekirja ning vastavust TELLIJA soovidele. ALGMATERJALI sisu õigsuse eest vastutab TELLIJA.
  4.7. TÖÖVÕTJA teostab ALGMATERJALI alusel enne trükiplaatide valmistamist iga trükiplaadi poogna väljatrüki. TÖÖVÕTJA ei ole kohustatud poogna väljatrükke iga kord TELLIJALE esitama, kuid kui TELLIJA on avaldanud soovi poogna väljatrükkide ülevaatamiseks, siis võimaldab TÖÖVÕTJA TELLIJAL seda teha.
  4.8. Värviliste trükiste puhul on TELLIJAL soovitav tellida sublimatsioon, ning värvide sobivuse korral edastada see allkirjaga kinnitatult TÖÖVÕTJALE. TÖÖVÕTJA teeb TELLIJALE teatavaks sublimatsiooni hinna ning kohustub sublimatsiooni teostama ja TELLIJALE esitama pärast seda, kui TELLIJA on väljendanud nõustumust sublimatsiooni hinna tasumise kohta. TÖÖVÕTJA võtab antud sublimatsiooni TEENUSE osutamisel värvinäidiseks ja on kohustatud trük­kima sublimatsioonile võimalikult ligilähedaste värvidega. Sublimatsiooni mitte esitamisel võtab TÖÖVÕTJA värvilisuse aluseks ISO12647-2 standardis defineeritud värvi väärtused (densiteedid) vastavalt kasutatavale paberile.
  4.9. Kui TELLIJA on poogna väljatrüki või sublimatsiooni või näidistõmmise heaks kiitnud, ei ole TELLIJAL õigus käsitleda TRÜKISE puudusena asjaolu, mis ilmneb heakskiidetud väljatrükist, sublimatsioonist või näidistõmmisest.
 5. Teenuse osutamise tähtaeg
  5.1. TÖÖVÕTJA kohustub TEENUSE täitma PAKKUMUSES märgitud tähtpäevaks.
  5.2. ÜLDTINGIMUSTE p 5.1 sätestatud kohustus ei kehti, kui TELLIJA ei ole pidanud ALGMATERJALI esitamisel kinni PAKKUMUSES märgitud ALGMATERJALI esitamise tähtajast. TELLIJA loetakse ALGMATERJALI tähtaegse esitamise kohustust rikkunuks, kui:
  5.2.1. ALGMATERJAL ei jõua TÖÖVÕTJANI ALGMATERJALI esitamise tähtpäevaks;
  5.2.2. esitatud ALGMATERJALIS on puudused ja TELLIJA ei kõrvalda puudusi ALGMATERJALI esitamise tähtpäevaks;
  5.2.3. TELLIJA soovib teha ALGMATERJALIS muudatusi ja muudatused ei jõua TÖÖVÕTJANI ALGMATERJALI esitamise tähtpäevaks.
  5.3. ÜLDTINGIMUSTE p 5.2 sätestatud juhul teatab TÖÖVÕTJA TELLIJALE TEENUSE täitmise uue tähtpäeva pärast lõpliku ja puudusteta ALGMATERJALI saamist. Teate TEENUSE täitmise uue tähtpäeva kohta edastab TÖÖVÕTJA TELLIJALE kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. TÖÖVÕTJA kohustub uue TEENUSE täitmise tähtpäeva kindlaksmääramisel arvestama TELLIJA huvidega niivõrd kui olukord seda võimaldab ning lükkama algset TEENUSE täitsmise tähtpäeva edasi nii lühikese ajavahemiku võrra kui võimalik. TELLIJA kohustub eeltoodule vaatamata arvestama, et TÖÖVÕTJA suhtes on primaarne täita nõuetekohaselt samaaegselt täitmisel olevad teised tellimused, mille puhul on tellijad oma kohustused nõuetekohaselt täitnud, mistõttu võib TEENUSE täitmise tähtpäev edasi lükkuda ka pikema ajavahemiku võrra, kui ALGMATERJALI esitamise viivituse kestus.
  5.4. Kui TELLIJA ei nõustu talle TÖÖVÕTJA poolt ÜLDTINGIMUSTE p 5.3 kohaselt teatavaks tehtud uue TEENUSE täitmise tähtpäevaga, on tal õigus TEENUSE osutamise leping erakorraliselt üles öelda. Ülesütlemisest peab TELLIJA teatama TÖÖVÕTJALE kirjalikult 2 (kahe) tööpäeva jooksul, arvates p 5.3 nimetatud teate saamisest. Kui TELLIJA ütleb käesolevas punktis sätestatud alusel TEENUSE osutamise lepingu üles, on TÖÖVÕTJAL õigus saada tasu ülesütlemisavalduse saamise päeva seisuga tehtud töö eest ja nõuda selle aja seisuga TEENUSE osutamisega seoses kantud kulutuste hüvitamist.
  5.5. Punkte 5.3 ja 5.4 kohaldatakse ka muudel juhtudel kui TELLIJA ei täida tähtaegselt TEENUSE osutamise lepingust tulenevaid kohustusi, mistõttu TÖÖVÕTJAL ei ole võimalik TEENUST tähtaegselt täita.
 6. Teenuse osutamise lepingu täitmine ja trükiste üleandmine
  6.1. TÖÖVÕTJA kohustub TEENUSE osutama kooskõlas PAKKUMUSES sisalduvate tingimustega ning TELLIJA esitatud ALGMATERJALIGA.
  6.2. Kui TRÜKISED on TELLIJALE üleandmiseks valmis, teatab TÖÖVÕTJA sellest TELLIJALE kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning määrab TELLIJALE mõistliku tähtaja TRÜKISTE vastuvõtmiseks. Tähtaeg ei või olla lühem kui 7 (seitse) päeva.
  6.3. TÖÖVÕTJA kohustub TRÜKISED TELLIJALE üle andma PAKKUMUSES näidatud asukohas. Kui TRÜKISTE üleandmise kohta ei ole PAKKUMUSES määratud, kohustub TÖÖVÕTJA TRÜKISED TELLIJALE üle andma TÖÖVÕTJA asukohas.
  6.4. TRÜKISTE üleandmisel esitab TÖÖVÕTJA TELLIJALE allkirjastamiseks TRÜKISTE üleandmise-vastuvõtu akti.
  6.5. TELLIJA kohustub TÖÖVÕTJA poolt üleandmiseks esitatud TRÜKISED vastu võtma. TRÜKISTE üleandmine TELLIJALE loetakse toimunuks alates hetkest, mil TELLIJA allkirjastab p 6.4 nimetatud akti.
  6.6. TRÜKISTE üleandmine TELLIJALE loetakse toimunuks ka juhul, kui TELLIJA ei ole TRÜKISEID vastu võtnud või p 6.4 nimetatud akti allkirjastanud 5 (viie) päeva möödumisel TÖÖVÕTJA poolt p 6.2 kohaselt määratud tähtpäevast.
  6.7. TELLIJAL on õigus keelduda TRÜKISTE vastuvõtmisest üksnes juhul, kui TRÜKISTE üleandmiseks esitamise hetkel on ilmne, et TRÜKISED ei vasta olulises osas TEENUSE osutamise lepingu tingimustele ning lepingutingimustele mittevastavuse tõttu ei ole TRÜKISED TELLIJA jaoks kasutatavad sellel otstarbel, mille jaoks TELLIJA need tellis. TRÜKISTE vastuvõtmisest keeldumist peab TELLIJA kirjalikult põhjendama, sealhulgas kirjeldama, milles seisneb TRÜKISTE oluline lepingutingimustele mittevastavus. TELLIJA peab nimetatud kirjaliku põhjenduse esitama hiljemalt p 6.2 nimetatud tähtpäevale järgneval päeval. Kui TELLIJA ei teata TRÜKISTE vastuvõtmisest keeldumisest ja selle põhjendustest nõuetekohaselt, kaotab TELLIJA õiguse TRÜKISTE vastuvõtmisets keeldumiseks.
 7. Teenuse hind ja selle tasumine
  7.1. TÖÖVÕTJA esitab TELLIJALE arve TEENUSE eest pärast TRÜKISTE üleandmist või selle toimunuks lugemist vastavalt ÜLDTINGIMUSTE p 6.5 või 6.6.
  7.2. TEENUSE eest tasumisele kuuluv hind on märgitud PAKKUMUSES.
  7.3. TÖÖVÕTJAL on õigus taotleda p 7.2 nimetatud hinna muutmist järgmistel juhtudel:
  7.3.1. TELLIJA poolt antud materjal ei olnud TEENUSE osutamiseks sobilik ja TÖÖVÕTJAL tuli kasutada oma materjali;
  7.3.2. TELLIJA muutis tellimust (s.h. trükiarvu) pärast TEENUSE osutamise lepingu sõlmimist;
  7.3.3. TELLIJA muutis ALGMATERJALI pärast PAKKUMUSES nimetatud ALGMATERJALI esitamise tähtpäeva;
  7.3.4. TEENUSE osutamise käigus selgus täiendavate tööde tegemise vajadus, milles algselt ei olnud kokku lepitud.
  7.4. Punktis 7.3 nimetatud juhtudel esitab TÖÖVÕTJA TELLIJALE kirjalikus või kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis ettepaneku TEENUSE hinna muutmiseks. TELLIJA kohustub TÖÖVÕTJALE 3 (kolme) päeva jooksul ettepaneku saamisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama, kas ta nõustub TEENUSE hinna muutumisega või mitte. TEENUSE hinna muutumisega nõustumisel loetakse TEENUSE hind pooltevahelise kokkuleppega muudetuks ning TEENUSE eest tasumisele kuuluv hind on PAKKUMUSES näidatud hinna asemel pooltevahelise kokkuleppega muudetud hind.
  7.5. Kui TELLIJA ei nõustu TEENUSE hinna muutmisega või ei teata TÖÖVÕTJALE oma seisukohta ettenähtud tähtaja jooksul, on TÖÖVÕTJAL õigus TEENUSE osutamise leping erakorraliselt üles öelda. Kui TÖÖVÕTJA ütleb käesolevas punktis sätestatud alusel TEENUSE osutamise lepingu üles, on TÖÖVÕTJAL õigus saada tasu ülesütlemisavalduse esitamise päeva seisuga tehtud töö eest ja nõuda selle aja seisuga TEENUSE osutamisega seoses kantud kulutuste hüvitamist.
  7.6. TÖÖVÕTJA poolt esitatud arvete maksetähtaeg on 14 (neliteist) päeva, arvates arve kuupäevast.
 8. Puudused töös
  8.1. TELLIJA kohustub TEENUSE osutamise tulemusena valminud TRÜKISED üle vaatama ja TÖÖVÕTJALE puudustest teatama 7 (seitsme) tööpäeva jooksul arvates TRÜKISTE üleandmist või selle toimunuks lugemist vastavalt ÜLDTINGIMUSTE p 6.5 või 6.6.
  8.2. Puudustest teatamine peab toimuma kirjalikult ning teates tuleb puudust piisavalt täpselt kirjeldada. Kui TELLIJA ei teata puudustest TÖÖVÕTJALE õigeaegselt või ei kirjelda puudustest teatamisel puudusi piisavalt täpselt, kaotab TELLIJA õiguse puudustele tugineda.
  8.3. Kui TRÜKISTE arv on kokkulepitud tiraažist väiksem kuni 5 (viie) protsendi võrra, ei loeta TÖÖVÕTJAT trükiarvu osas lepingut rikkunuks ning TELLIJAL ei ole õigust väiksema arvu TRÜKISTE saamise tõttu TEENUSE hinda alandada ega muid õiguskaitsevahendeid rakendada.
  8.4. Kui TRÜKISE erinevus poolte vahel kokku lepitust (s.h. värvitõmmisest, paberinäidisest, sublimatsioonist jne) on tühine ehk mitteoluline, ei loeta erinevust TRÜKISE puuduseks ning TELLIJAL ei ole õigust erinevuse tõttu TEENUSE hinda alandada ega muid õiguskaitsevahendeid kasutada. Puudus loetakse tühiseks ehk mitteoluliseks eelkõige juhul, kui erinevus ei oma TRÜKISE tavapärase kasutaja seisukohast TRÜKISE kvaliteeti või esteetilist väärtust halvendavat tähendust või kui erinevus on tavalise tähelepanelikkuse juures vaevumärgatav. TRÜKISE paber loetakse näidisele vastavaks, kui kasutatud paberil on näidisega identne tüübitähis.
  8.5. TÖÖVÕTJA ei vastuta TRÜKISE puuduse eest, mis on põhjustatud TELLIJA poolt tarnitud materjalist.
  8.6. Kui TÖÖVÕTJA nõustub TELLIJA pretensiooniga TRÜKISE puuduste kohta, lepivad pooled kokku puuduse tagajärgede kõrvaldamise viisi ja ajakava. Kui TÖÖVÕTJA on nõus TRÜKISE puuduse mõistliku aja jooksul kõrvaldama, ei ole TELLIJAL õigust TEENUSE hinda alandada ega keelduda TÖÖVÕTJA sellekohase ettepaneku vastuvõtmisest.
  8.7. Kui TÖÖVÕTJA ei nõustu TELLIJA pretensiooniga TRÜKISE puuduse kohta, siis tellivad pooled ekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt. Ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluses alla jäänud pool. Ekspertarvamus on poolte jaoks siduv.
  8.8. Kui pooled ei jõua kokkuleppele TRÜKISE puuduse tagajärgede kõrvaldamise viisis, siis lahendab vaidluse Eesti Trükitööstuse Liidu Ekspertkomisjon. Komisjoni otsus on pooltele siduv.
  8.9. Lepingutingimustele mittevastavad TRÜKISED tagastab TELLIJA TÖÖVÕTJALE 14 (neljateistkümne) päeva jooksul nende vastuvõtmisest arvates. Tagastatavad TRÜKISED antakse TÖÖVÕTJALE üle aktiga (tagastusakt), millele märgitakse tagastamise põhjus. Tagastusaktile kirjutavad alla Poolte volitatud esindajad. Tagastusaktile allakirjutamisega ei kinnita TÖÖVÕTJA nõustumist TELLIJA pretensiooniga.
 9. Poolte vastutus
  9.1. Pooled vastutavad teineteisele TEENUSE osutamise lepingu mittenõuetekohase täitmisega tekitatud otsese kahju eest dokumentaalselt tõendatud ulatuses. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (saamata jäänud tulu, majandustegevuse häiritus vms).
  9.2. TÖÖVÕTJA vastutus TELLIJALE tekitatud kahju eest on piiratud TEENUSE hinnaga.
  9.3. TELLIJA rahaliste kohustuste mittenõuetekohasel täitmisel on TÖÖVÕTJAL õigus nõuda TELLIJALT viivist. Viivise määr on 0,5 (null koma viis) protsenti viivitatud summast päevas.
  9.4. TELLIJA rahaliste kohustuste mittenõuetekohasel täitmisel on TÖÖVÕTJAL õigus avaldada TELLIJA võlgnevust puudutav informatsioon krediidiasutustele, maksehäireregistri pidajatele, teistele asjassepuutuvatele isikutele ja avalikkusele.
 10. Teenusest loobumine tellija poolt
  10.1. TELLIJAL on õigus igal ajal TEENUSEST loobuda. TEENUSEST loobumisel esitab TELLIJA TÖÖVÕTJALE kirjaliku TEENUSE osutamise lepingu ülesütlemisavalduse.
  10.2. Kui TELLIJA on TEENUSE osutamise lepingu üles öelnud, on TÖÖVÕTJAL õigus nõuda kokkulepitud tasu (TEENUSE hinda), millest on maha arvatud see, mille ta lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada.
 11. Teenuse osutamise takistused
  11.1. Kui TÖÖVÕTJA ei suuda lepingu tähtajast kinni pidada tööjõu või tooraine puuduse, masinarikke vms takistuse tõttu, mida ta lepingut sõlmides ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest viivitamatult TELLIJALT. Sellisel juhul lepivad TÖÖVÕTJA ja TELLIJA kokku võimalikult peatse uue tähtaja. Kui uus tähtaeg erineb algsest tähtajast enam kui 14 (neljateistkümne) päeva võrra, on TELLIJAL õigus lepingust taganeda, teatades sellest kirjalikult TÖÖVÕTJALE 3 (kolme) päeva jooksul arvates TÖÖVÕTJA teate saamisest. Kui TELLIJA ei tagane lepingust, siis lepivad pooled kokku uue tähtaja.
  11.2. Kui punktis 11.1 nimetatud takistus muudab lepingu täitmise TÖÖVÕTJA jaoks ülemäära raskeks, ebarentaabliks või muidu ebamõistlikult koormavaks, siis on TÖÖVÕTJAL õigus lepingust taganeda. Lepingust taganemisest teatab TÖÖVÕTJA TELLIJALE kirjalikult. Sellisel juhul ei ole TELLIJAL õigust nõuda temale tekitatud kahjude hüvitamist, küll peab aga TÖÖVÕTJA tagastama TELLIJALE kõik viimase poolt temale antud materjalid, selle võimatuse korral peab TÖÖVÕTJA need materjalid hüvitama rahas.
  11.3. Pooled ei vastuta TEENUSE osutamise lepingust tulenevate kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest, kui selle põhjustas vääramatu jõud. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Rahaliste kohustuste täitmise suhtes loetakse vääramatuks jõuks üksnes üldise iseloomuga tõrkeid poole asukohariigi rahandussüsteemis, mis muudavad võimatuks pangaülekannete ja/või sularahatehingute teostamise selles riigis.
 12. Üldtingimuste muutmine
  12.1. TÖÖVÕTJAL on õigus ÜLDTINGIMUSI ühepoolselt muuta, teatades sellest TELLIJALE kirjalikult ette vähemalt 60 (kuuskümmend) päeva.
  12.2. ÜLDTINGIMUSTE muutmise korral kohaldatakse enne muudatuste jõustumist esitatud PAKKUMUSTELE ja nende alusel sõlmitud TEENUSE osutamise lepingutele ÜLDTINGIMUSI, mis kehtisid PAKKUMUSE esitamise ajal.

13. Vaidluste lahendamine ja kohalduv õigus
13.1. Vaidlused, mis ÜLDTINGIMUSTE kohaselt ei kuulu lahendamisele eksperdi või Eesti Trükitööstuse Liidu Ekspertkomisjoni poolt, lahendatakse Harju Maakohtus.
13.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti seadustest